Chráněné bydlení

Image

Chceme pomoci uživatelům služby s psychotickou poruchou v produktivním věku (18 – 65 let) prostřednictvím služby chráněného bydlení k dosažení maximální míry samostatnosti a seberealizace, žít svobodným, samostatným a zodpovědným způsobem života v běžné společnosti. Služba je spojená s podporou získávání sociálních návyků a dovedností, vedení domácnosti, hospodaření, využití veřejné či kulturní služby, příprava a pomoc s pracovním uplatněním.

Pro koho je služba určena

Pro osoby s psychiatrickým onemocněním z okruhu psychóz, kteří již navštěvují některou ze služeb Denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov.

Za jakých podmínek je služba poskytována

individuální přístup
právo
autonomie
nezávislost
partnerství
respektování rozhodnutí klienta

Cílem sociální služby je

získání maximální míry sociálních dovedností vedoucí k co největšímu osamostatnění klienta v jeho běžném životě,
podpora samostatnosti, nezávislosti, individuálního rozvoje,
podpora uživatelů na trhu práce,
poskytnutí podpory uživateli vedoucí na jeho cestě k samostatnému bydlení.