Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale musí být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například jméno, příjmení nebo fotografie určitého člověka.

 

Komu udělujete souhlas se zpracováním mých osobních údajů?

Některé údaje zpracováváme, protože nám to ukládá zákon. K tomu nepotřebujeme Váš souhlas. S některými údaji ovšem pracovat jen tehdy, získáme-li Váš souhlas. Souhlas se zpracováním některých osobních údajů udělujete svým podpisem našemu sanatoriu:

Denní psychoterapeutické sanatorium “Ondřejov” s.r.o.

Klánova 300/62

14700 Praha – Hodkovičky

Česká republika

IČ: 24799173

 

Proč potřebujeme Váš souhlas?

Osobní údaje je možné zpracovávat na základě různých právních důvodů souvisejících s poskytováním sjednaných zdravotních služeb. Váš souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracování provádět v očekávané kvalitě. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti.

 

Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat a proč?

Souhlas udělujete se zpracováním osobních a kontaktních údajů, zdravotní a sociální dokumentace, s pořizováním fotografií, filmových záznamů a zvukových nahrávek zachycujících Vás, Vaši činnost a projevy v rámci námi zajišťovaných aktivit. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě (např. fotku pořízenou v našem sanatoriu vyvěsíme na nástěnku nebo umístíme na naše webové stránky)

 

Na jak dlouho tento souhlas udělujete?

Souhlas udělujete s účinností dnem podpisu na dobu 1 roku od podpisu této listiny. Po uplynutí této doby Vás můžeme o poskytnutí tohoto souhlasu požádat znovu.

 

Můžete souhlas odvolat?

Souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

 

Kdo bude příjemcem Vašich osobních údajů?

Výše uvedené osobní údaje využijeme pouze v nezbytné míře při poskytování sjednaných našich služeb Vám a výsledků naší činnosti našemu majiteli, případně vybraným orgánům (např. zdravotní pojišťovny, ČSSZ). Vaše osobní údaje nebudeme předávat mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci.

 

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

Máte samozřejmě právo požadovat po nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů (když se třeba rozhodnete vyhledat služby jiného zařízení).

 

Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?

Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tyto pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.

 

Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?

Pokud budete mít výhrady k zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz

Každá osoba, jejíž osobní údaje budeme zpracovávat a shromažďovat, bude požádána o podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento doklad bude uložen v dokumentaci žadatele, klienta nebo zaměstnance sanatoria.